سهی اندیش را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

کارگاه مهارتهای خودشناسی

خودشناسی یعنی این که هر فرد بتواند با خود از جهات مختلف رابطه برقرار کند. بخشی از خود، آشنایی با احساسات ، کشف مهارتها و استعدادهای نهفته و قبول مسئولیت در قبال آنها می باشد. 

لذا اگر:

  • دوست داریم زندگی پرباری داشته باشیم،
  • دوست داریم با دیگران رابطه ای آرام و صلح آمیز داشته باشیم،
  • بخواهیم موانع زندگی را از سرراه برداریم و با تغییر درونی به سوی خوشبختی گام برداریم

لازم است خود را بشناسیم.

مرکز مشاوره سهی اندیش/اندیشه کارگاه مجموعه مهارتهای خودشناسی را در چند ترم برگزار می کند.

ترم یک : هوش هیجانی

اهداف آموزش:

  • ارائه مهارتهای موثر در شناخت هیجانات خود
  • شناخت نیازها و نقش آن در برانگیختن هیجانات
  • فراگیری سبکهای مقابله و مواجهه با هیجانات منفی
  • شناخت و پرورش هیجانات مثبت

 

مدرس: سیمین شیخ زاده

زمان: پاییز 1394

درخواست این فعالیت از سهی اندیش