چاپ
دسته: کارگاه های آموزشی
بازدید: 3339

کارگاه مهارتهای خودشناسی

خودشناسی یعنی این که هر فرد بتواند با خود از جهات مختلف رابطه برقرار کند. بخشی از خود، آشنایی با احساسات ، کشف مهارتها و استعدادهای نهفته و قبول مسئولیت در قبال آنها می باشد. 

لذا اگر:

لازم است خود را بشناسیم.

مرکز مشاوره سهی اندیش/اندیشه کارگاه مجموعه مهارتهای خودشناسی را در چند ترم برگزار می کند.

ترم یک : هوش هیجانی

اهداف آموزش:

 

مدرس: سیمین شیخ زاده

زمان: پاییز 1394