سهی اندیش را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

کارگاه آموزشی عشق مجازی " از خیال تا واقعیت "

18+

اینترنت و ابزارهای اینترنتی چالشهای بسیاری را در جامعه انسانی رقم زده است. از جمله این چالشها ارتباطات آنلاین بین دو جنس و بروز عشقهای اینترنتی است. گرچه تماس اینترنتی برای آشنایی مقدماتی دو جنس می تواند به عنوان راه حلی مدنظر قرارگیرد. ولی، این نحوه آشنایی اینترنتی به دلیل ویژگی های خاص آن بدون عوارض نیز نخواهد بود. رویارویی با کم تجربگی نوباوگان درباره نحوه ارتباط درست و سازنده با جنس مخالف ، نداشتن آگاهی و مهارتهای شناخت دنیای مجازی ، و مواجهه درست با به چالش کشیده شدن ارزشهای سنتی و فرهنگی ، نیازمند مهارت است . برای حل مشکلات آشنایی با جنس مخالف از طریق فضای مجازی مرکز مشاورۀ سهی اندیش/ اندیشه کارگاه آموزشی عشق مجازی " از خیال تا واقعیت " را با هدف آشنایی جوانان دربارۀ نحوۀ صحیح کاربری اینترنت به عنوان یک روش آشنایی برگزار می کند.

 

           مدرس: سوده صحرائی (روانشناس بالینی)

        زمان : پاییز 1394

درخواست این فعالیت از سهی اندیش